RODO

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informujemy, że:

1.     Administratorem Danych Osobowych jest TELEPROTECT Sp. z o.o. z siedzibą w 99-300 KUTNO, ul. PODRZECZNA 38, REGON 362659448, NIP 7752648701

2.     Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: iod@teleprotect.pl

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.

4.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

5.     Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.;

6.     Każdemu przysługuje prawo do:

·       dostępu do jego danych,

·       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

·       przenoszenia danych;

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego;

·       bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych;

·       cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

7.     Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

8.     Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

9.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;

10.  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.